Basis-ggz, eerstelijns psychologische interventies

Basis-ggz is relatief kortdurende, gestructureerde therapie. Dit wordt ook vaak eerstelijnspsychologie genoemd. De eerstelijnspsychologen hebben brede kennis op het gebied van psychische problemen, en gaan op een praktische manier in op uw klachten. Er wordt gestreefd naar kortdurende behandelingen (circa tien gesprekken).

Het kan van belang zijn om uw naasten te informeren over en/of te betrekken in de behandeling. Wanneer uw naasten betrokken zijn kan er samen gekeken worden naar hoe uw omgeving een rol kan spelen. Bij een intake kan gesproken worden om bijvoorbeeld uw partner mee te nemen naar een tweede intakegesprek, naar een adviesgesprek of dat enkele behandelgesprekken samen gevoerd worden.

Indien na intake of gedurende de Basis-ggz behandeling blijkt dat een Gespecialiseerde GGZ behandeling geïndiceerd is, wordt in overleg met de verwijzer binnen Hersencentrum een Gespecialiseerde GGZ behandeling gestart.

Wij werken volgens de algemene zorgstandaarden die te vinden zijn op ggzzorgstandaarden.nl. Mocht u zelf nog informatie willen zoeken over psychologische diagnoses dan kunt u eens een kijkje nemen op de website thuisarts.nl.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts.

Over langdurige psychotherapie bij Hersencentrum kunt u informatie vinden onder psychotherapie.

keurmerk BGGZ
contact hersencentrum