Huis- en gedragsregels

Hersencentrum is een laagdrempelige kwalitatieve zorginstelling waarin er vrijheid is voor iedereen. Om je echt vrij te voelen is er ook duidelijkheid nodig en dienen de kaders waarin wij met elkaar samenwerken helder te zijn. Wij houden ons aan de beroepsethiek, werken maatschappelijk verantwoord en verhouden ons tot de realiteit van de tijd waarin wij werken. In ons werk kijken wij verder dan de klacht en hebben wij ook oog voor de mens en het verhaal daarachter, en het systeem waarin het individu leeft. Hierop aansluitend wordt er gewerkt binnen de wettelijke verplichtingen van ons vak en de privacywetgeving welke hiermee gepaard gaat.

Vanuit Hersencentrum zijn onderstaande huis- en gedragsregels opgesteld:

Huisregels

1. De duur van de gesprekken (consulten) is 45 minuten, tenzij anders is afgesproken.

2. Als de cliënt te laat komt, wordt de duur van het gesprek bekort met de betreffende hoeveelheid tijd.

3. Een afspraak dient tijdig (regulier consult minstens 24 uur van tevoren en intake/onderzoek of 1e consult psychiater 14 dagen van tevoren) geannuleerd te worden. Wij brengen een no-showtarief in rekening wanneer je een gemaakte afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt. Bij het niet tijdig afzeggen van een intake, onderzoek of consult bij de psychiater is dit bedrag € 150,-. Bij een behandelconsult is dit € 50,-.

4. De psycholoog is gehouden aan de voor hem/haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.

5. De psycholoog houdt een dossier bij van de behandeling.

6. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier.

7. Inzage in het dossier van de cliënt door derden kan alleen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de cliënt. Het opvragen van informatie geschiedt alleen in overleg met de cliënt en na schriftelijke toestemming van de cliënt.

8. Overleg met derden – bijvoorbeeld school of andere instanties – vindt alleen plaats na overleg met de cliënt of gezaghebbende.

9. Overleg met de huisarts kan plaatsvinden en wordt als belangrijk geacht. De cliënt mag hier bezwaar tegen maken. Overleg vindt plaats met toestemming, waarbij mogelijke crisis als uitzondering kan worden gezien.

10. Na afsluiting van de behandeling wordt de huisarts/verwijzer hierover schriftelijk ingelicht. Zo nodig ontvangt de huisarts/verwijzer tussentijds schriftelijk bericht. Mocht de cliënt hier bezwaar tegen hebben dan kan de cliënt dit aangeven in het eerste gesprek.

11. Na het beëindigen van de behandeling willen wij graag je mening weten over de gang van zaken binnen onze praktijk zodat wij voortdurend onze kwaliteit kunnen verbeteren. Dit kan door het invullen van een korte vragenlijst.

12. De cliënt behoudt te allen tijde het recht op ‘second opinion’.

13. Bij onderzoek of behandeling van kinderen jonger dan 12 jaar is altijd schriftelijke toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders, ook in geval van echtscheiding. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar heeft schriftelijke toestemming van beide gezaghebbende ouders de voorkeur. Schriftelijke toestemming van jongeren en één gezaghebbende ouder kan alleen geaccepteerd worden wanneer er een onderbouwde reden is om de andere gezaghebbende ouder niet te betrekken. Daarnaast willen wij graag weten hoe de andere ouder geïnformeerd dient te worden.

Gedragsregels

1. Wij verlangen van eenieder dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Men accepteert elkaars verschillen en discrimineert niet. Dit houdt onder meer in dat (lichamelijk) geweld en ongewenste intimiteiten niet getolereerd worden.

2. Strafbare feiten zoals het veroorzaken van lichamelijk letsel, bedreiging, vernieling, vermissing of diefstal, het in bezit hebben van schiet-, slag- of steekwapens en/of drugshandel zullen leiden tot aangifte bij de politie. Het is niet toegestaan om voorwerpen in je bezit te hebben die een gevaar of verstoring van de goede gang van zaken in de instelling kunnen opleveren.

3. Ontoelaatbare intimiteiten worden bij Hersencentrum in iedere vorm afgekeurd en niet getolereerd. Hieronder valt grensoverschrijdend seksueel gedrag. Gepaste maatregelen zullen worden getroffen.

4. Hersencentrum is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van jouw eigendommen. Parkeren is op eigen risico. Bij beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen dient de cliënt zelf aangifte te doen bij de politie. De cliënt is in beginsel zelf aansprakelijk voor de schade die hij/zij aanbrengt, volgens de regels die hiervoor in het gewone rechtsverkeer gelden. Het verdient aanbeveling dat de cliënt beschikt over een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid).

5. Roken is in de instelling verboden. Er kan alleen gerookt worden buiten de grond van de instelling en niet voor de deur. Cliënten die onder invloed zijn van alcohol of drugs worden toegang tot Hersencentrum ontzegd. Het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van soft- en harddrugs is niet toegestaan. Bij vermoedens van bezit van drugs en als hier zorgen over zijn, kan een medewerker gevraagd worden ter ondersteuning of overleg hoe hiermee om te gaan.

6. De regels vastgesteld vanuit de AVG worden gevolgd door medewerkers en cliënten. Hieronder valt onder andere dat wanneer er een foto gemaakt wordt door een cliënt, eerst uitdrukkelijk toestemming wordt gevraagd van de betrokken personen.