Wij zijn een kleine instelling. U kunt verwijzen voor basis en specialistische GGZ. Bij psychotische problematiek, acute suïcidaliteit en ernstige eetstoornissen kunt u beter verwijzen naar een grotere instelling.

Kinderen en jeugdigen 18-

a. Huisarts of specialist

De ouders nemen het initiatief en gaan met hun kind naar de huisarts voor kinderen onder 16 jaar. Vanaf 16 jaar mogen kinderen ook op eigen initiatief naar de huisarts voor het verkrijgen van een verwijsbrief. De huisarts kan het kind en zijn/haar ouders vervolgens doorverwijzen naar de kinderarts, naar een gespecialiseerde hulpverlener in de basis-geestelijke gezondheidszorg (b-ggz), specialistische geestelijke gezondheidszorg, de kinder- en jeugdpsychiatrie of naar een andere medisch specialist.

Ook kan de PraktijkOndersteuner van de Huisarts (POH-ggz) of het sociaal wijkteam, of ouder-kindteam betrokken worden door de huisarts. De ouders zijn daarbij niet helemaal afhankelijk van het oordeel van de huisarts. Wanneer zij het zelf belangrijk vinden om doorverwezen te worden, kunnen zij de huisarts daar om verzoeken.

In de meeste gevallen zal de huisarts aan het verzoek van de ouders voldoen. Wanneer het kind bij een andere (medisch) specialist dan de kinder- en jeugdpsychiater terecht is gekomen, en deze vindt een verwijzing naar een kinder- en jeugdpsychiater aangewezen, kan deze specialist het kind in overleg met de ouders en de huisarts alsnog naar de kinder- en psychiatrie doorverwijzen.

b. Consultatiebureau of schoolarts

Op het consultatiebureau of tijdens een screening door de schoolarts kunnen zorgen over kind besproken worden. Met de ouders wordt overlegd wat er geconstateerd is en wat zij het beste kunnen doen. Wanneer wordt besloten tot een verwijzing naar een gespecialiseerde hulpverlener, bijvoorbeeld een kinder- of jeugdpsychiater, dan wordt dat via de huisarts geregeld.

c. Sociaal wijkteam, buurtteam of ouder-kindteam en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Iedere gemeente heeft een sociaal wijkteam of een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U kunt contact opnemen met uw wijkteam voor vragen over ondersteuning voor uw gezin of uw kind. Een medewerker van het wijkteam kan ook bij u thuis komen. Het wijkteam biedt ondersteuning of verwijst door indien nodig.

Het CJG heeft meestal een inloopspreekuur waar u terecht kunt met vragen over onder andere gezondheid en de ontwikkeling van uw kind. De medewerkers van het CJG geven u informatie en advies, en verwijzen door indien nodig. Informeer bij uw gemeente of vind een CJG bij u in de buurt via www.opvoeden.nl/cjg.

d. Teams voor Integrale Vroeghulp (IV-teams)

Wanneer het consultatiebureau of de schoolarts een bepaalde stoornis vermoedt maar zichzelf niet competent acht om daarover een uitspraak te doen, kunnen ouders en kind worden doorverwezen naar een IV-team. Ouders kunnen ook zelf contact opnemen met een IV-team in de buurt. Meestal komt een medewerker van een dergelijk team de eerste keer bij de mensen thuis om te overleggen en het kind te onderzoeken.

18+ Volwassenen

Huisartsen

U kunt verwijzingen aan ons zenden via de fax op nummer 0202239665, via de beveiligde emailverbinding hersencentrum@hersencentrum.zorgring.nl.

U kunt de verwijzing ook meegeven aan uw cliënt of versturen aan ons postadres. Een verwijzing dient te voldoen aan een aantal kenmerken om de therapie te kunnen laten vergoeden door verzekeraars of gemeenten.

Een ideale verwijsbrief bevat tenminste de volgende kenmerken:

  • Uw AGB code
  • Datum
  • NAW gegevens van uw patiënt
  • De DSM diagnose(s) die u vermoedt op basis van uw bevindingen
  • De ernst zoals u deze beoordeelt
  • Uw beoordeling van de complexiteit (terugkerende klachten, bijkomende problematiek, duur van de klachten etc.)
  • Het door u aanbevolen traject (bij ons in het algemeen sGGZ maar kan ook bGGZ)

Er vindt een telefonische screening plaats om te beoordelen of wij een goed behandelaanbod hebben voor uw cliënt. In de intake wordt dit verder onderzocht. Na intake ontvangt u een brief met het behandelplan. Bij afsluiting ontvangt u een afsluitende brief. Dit alles tenzij cliënt hiertegen bezwaar maakt.

Wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld verwijzingen staan we u graag te woord.