Veelgestelde vragen

Verwijzing en aanmelden

Om je bij ons aan te melden is het noodzakelijk om een verwijsbrief van de verwijzer (in de meeste gevallen jouw huisarts) toe te voegen bij de aanmelding. Dit omdat jouw zorgverzekering de behandelingen alleen vergoedt als er een geldige verwijzing wordt aangeleverd.

Is de aanmelding voor een jeugdige onder de 18 jaar? Dan kan de verwijzing vanuit een lokaal jeugdteam of een schoolarts of een huisarts worden opgesteld. Zie ook de pagina voor verwijzers voor meer informatie waar een verwijzing aan dient te voldoen.

Let op: een losse verwijzing rechtstreeks verstuurd door de huisarts zonder aanmelding van cliënt via de site wordt niet verwerkt.

De verwijsbrief bevat ten minste de volgende kenmerken:

– Naam, adres, geboortedatum van de cliënt
– Naam en functie van de verwijzer
– AGB-code van verwijzer
– Beoogd behandeltraject (kortdurende generalistische ggz / specialistische ggz)
– (Vermoeden van) psychische diagnose en/of duidelijke omschrijving van de klachten
– Verwijsdatum (verwijzing mag niet ouder zijn dan 6 maanden)
– Verwijzing aan Hersencentrum gericht (niet aan een andere praktijk)
– Een (elektronische) handtekening en/of praktijkstempel

Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier op onze website in te vullen. Onze werkwijze wordt uitgelegd op de pagina ‘Hoe krijg ik hulp?’.

Het invullen van de vragenlijsten is de start van je behandeling. Hierin wordt gevraagd om over je klachten na te denken. Wij vragen je ook om vragenlijsten in te vullen om te meten of er vooruitgang wordt geboekt in de behandeling en voor het beoordelen van de gehele behandeling. Dit is in veel gevallen ook een eis van de vergoedende instantie (verzekeraar of gemeente).

Nadat je van ons te horen hebt gekregen dat je op de wachtlijst staat, nemen wij weer contact op zodra er plek vrij is gekomen. Wij bellen dan voor het maken van een afspraak.

Wij hebben geen crisisdienst of spoedwachtlijst dus mochten jouw klachten in de tussentijd verergeren, dan kan je contact opnemen met jouw huisarts. De huisarts kan meedenken om in te schrijven bij een andere instelling in jouw regio met kortere wachttijden. Ook kun je bij de huisarts vragen of je tijdelijk ter overbrugging bij de praktijkondersteuner (POH) GGZ van de huisartsenpraktijk terecht kan. Verder zou je het zorgbemiddelingskantoor van jouw verzekeraar kunnen benaderen voor wachtlijstbemiddeling.

Vergoeding en verzekeraars

Wij hebben contracten met de volgende koepelorganisaties:

– Achmea
­ A.S.R.
– CZ
­ DSW (SZVK)
­ EUCARE (Aevitae)
­ Menzis
­ ONVZ
­ OWM Zorg en Zekerheid
­ Salland Zorgverzekeraar
­ VGZ

De zorgverzekeraar vergoedt geheel of gedeeltelijk jouw behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Elke zorgverzekeraar kan de vergoeding anders regelen. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering of neem contact op met jouw verzekeraar.

Niet alle diagnoses komen in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekering. Hier krijg je dus zelf een factuur voor toegestuurd vanuit Hersencentrum en dient aan Hersencentrum voldaan te worden zonder tussenkomst van de zorgverzekering.

Onderstaande behandelingen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering:

– Werk-gerelateerde klachten
– Relatieproblematiek
– Aanpassingsstoornissen
– Psychosociale zorg
– Leer- en ontwikkelingsstoornissen, waaronder dyslexie
– Zelfhulp
– Toeleiding tot zorg
– Intelligentieonderzoek
– Schoolpsychologisch onderzoek
– Medisch-psychologische hulp
– Begeleiding van niet-geneeskundige aard zoals trainingen of cursussen
– Hulp bij opvoeding
– Geïndiceerde preventie bij depressie of paniek
– Problematisch drankgebruik

Daarnaast kan het zo zijn dat jouw zorgverzekeraar voor een bepaalde diagnose een uitsluiting voor vergoeding heeft, of maar vergoedt tot een maximaal aantal minuten in de specialistische zorg. Vanuit Hersencentrum wordt dit tijdens de intake beoordeeld en met je besproken of dit het geval is. Dit gesprek kan in de meeste gevallen wel worden gedeclareerd bij je verzekering.

Voor jeugdzorg gelden andere regels omdat wij hiervoor contracten hebben met de desbetreffende gemeente.

Per 1 januari 2022 worden behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg bekostigd via het zorgprestatiemodel. Meer informatie over wat dit voor cliënten betekent, vind je op deze pagina

Dat is mogelijk omdat het eigen risico door de cliënt zelf dient te worden voldaan voordat de verzekering behandelingen gaat vergoeden.

In het geval dat je de afspraak niet tijdig (regulier consult minstens 24 uur van tevoren en intake/onderzoek of 1e consult psychiater 14 dagen van tevoren) hebt afgezegd en je niet op de afspraak verschijnt dan spreken we van een no-show. Voor een no-show brengen wij kosten in rekening. Deze factuur kun je niet declareren bij de verzekeraar.

In onze voorwaarden en huisregels is opgenomen dat een reguliere afspraak (behandelconsult) tenminste 24 uur van tevoren afgezegd dient te worden, ook als je ziek bent. Je kunt altijd verzoeken om de afspraak om te zetten in een teams afspraak (videobellen), dan versturen wij geen no-show factuur. Is de afspraak een intake/onderzoek of consult bij de psychiater dan ontvangen wij de afzegging graag z.s.m. maar uiterlijk 14 dagen voor de afspraak.

Ontvangen wij de afzegging te laat of helemaal niet dan versturen wij een no-show factuur. Je kunt deze factuur niet declareren bij jouw zorgverzekering.
• Intake en onderzoek no-show € 150,00
• 1e consult psychiater no-show € 150,00
• Behandelconsult no-show € 50,00

Behandelmogelijkheden

Een behandeling binnen de kortdurende generalistische ggz is – zoals de naam zegt – kortdurend (ongeveer 10 gesprekken). Cliënten die hiervoor in aanmerking komen hebben over het algemeen een enkelvoudige klacht zoals angst of somberheid en zijn meestal nog niet eerder in behandeling geweest.

Een behandeling binnen de specialistische ggz is over het algemeen langer durend (meer dan 12 sessies). De klachten zijn vaak zwaarder en/of complexer en hebben een grotere impact op het dagelijks functioneren. Voorbeelden hiervan zijn persoonlijkheidsproblematiek, langdurende of recidiverende depressie of wanneer er meerdere klachten tegelijk spelen.

Het is mogelijk om een voorkeur aan te geven voor behandellocatie, behandelaar of een dag in de week. Dit kan betekenen dat je langer op de wachtlijst staat om bij de betreffende behandelaar te komen of op die speciale dag in de week een afspraak te hebben.

Wij hebben behandelaren die speciaal zijn opgeleid in het geven van relatietherapie. Echter wordt relatietherapie niet vergoed uit de basisverzekering, mogelijk wel vanuit een aanvullende verzekering. Het is uiteraard ook mogelijk om relatietherapie te volgen als zelfbetaler.

Ja, wij hebben verschillende therapeuten die zijn opgeleid om EMDR-behandelingen te kunnen geven.

Wij werken in een teamverband. Het kan zijn dat jouw therapeut werkt onder een regiebehandelaar. De regiebehandelaar is samen met de uitvoerende behandelaar verantwoordelijk voor een goed verloop van de gehele behandeling. Hoewel de regiebehandelaar en de uitvoerende behandelaar zeer regelmatig contact hebben met elkaar over jouw behandeling, is het noodzakelijk dat de regiebehandelaar ook zelf contact met jou heeft.

Voor de eerste afspraak met je behandelaar vragen wij je om het volgende mee te nemen:

– Een geldig ID-bewijs

Kind en jeugd

Jazeker, Hersencentrum heeft een groot aantal kinder- en jeugdtherapeuten werkzaam binnen onze praktijken. De ggz-jeugdzorg valt onder de hoede van de gemeentes. Het lokale jeugdteam, de huisarts en de school- of jeugdarts mogen een verwijzing schrijven. Met deze verwijzing kan je jouw kind aanmelden via het aanmeldformulier.

Omdat wij voor de volwassenzorg contracten hebben met de verzekeraars kun je in de meeste gevallen na je 18e gewoon bij ons verder worden behandeld als dat nodig is.

Voor kinderen onder 16 jaar dient er vooraf door iedereen met gerechtelijk gezag (in de regel beide ouders) toestemming te worden gegeven. Je krijgt hiervoor papieren toegestuurd die ondertekend en retour gestuurd dienen te worden voordat de behandeling van start kan gaan. Als één van beide gezaghebbenden weigert te ondertekenen dan mogen wij volgens de wet de behandeling niet starten.

Online portal

Het cliëntenportaal van Hersencentrum is te bereiken via deze link. De inloggegevens om gebruik te maken van deze online portal ontvang je per e-mail zodra jouw aanmelding bij Hersencentrum is verwerkt.

Meer uitleg over het cliëntenportaal vind je op deze pagina