afspraken instelling hersencentrum

Afspraken

Nadat u een verwijzing hebt ontvangen van uw huisarts, kunt u via het online aanmeldformulier, telefonisch of per e-mail een afspraak met ons maken.

Onze coördinator neemt uw gegevens op. Zodra er ruimte is in de agenda van een beoogd behandelaar wordt er contact met u opgenomen om een intake-afspraak te maken. In een volgende afspraak wordt met u doorgenomen welke ideeën de therapeut heeft gevormd over uw klachten en een eventueel vervolgtraject. Dit kan een uitgebreid onderzoek zijn of direct een behandeling.

Bij uw aanmelding in onze praktijk wordt u verzocht om een formulier in te vullen waarin een aantal vragen wordt gesteld over uw aanmelding. Tevens staat op dit formulier een aantal voorwaarden beschreven waarvan wij u voorafgaande aan de behandeling op de hoogte willen stellen. Een van deze voorwaarden is dat wij u op basis van uw aanmeldklachten of diagnose kunnen indelen in een zogenoemd DBC-traject (diagnose-behandelcombinatie). Wij maken deze indeling op basis van intern overleg in het multidisciplinaire therapeutenteam. Mocht u hiertegen bezwaren hebben, dan kunt u dit kenbaar maken op het formulier. Meer informatie over het krijgen van vergoedingen via een DBC-traject kunt u opvragen bij uw verzekeraar.

Wij brengen een no-showtarief van € 50,- in rekening wanneer u een gemaakte afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt.

Huisregels

 

Hersencentrum is een  laagdrempelige kwalitatieve zorginstelling waarin er vrijheid is voor iedereen. Om je echter echt vrij te voelen is er ook duidelijkheid nodig en dienen kaders waarin wij met elkaar samenwerken helder te zijn.

Wij houden ons aan de beroepsethiek, werken maatschappelijk verantwoord en verhouden ons tot de realiteit van de tijd waarin wij werken. In ons werk kijken wij verder dan de klacht, en hebben wij ook oog voor de mens en het verhaal daarachter, en het systeem waarin het individu leeft.

Hierop aansluitend wordt er gewerkt binnen de wettelijke verplichtingen van ons vak en de privacywetgeving welke hiermee gepaard gaat.

Vanuit Hersencentrum zijn onderstaande huisregels opgesteld.

 

 1. De duur van de gesprekken (consulten) is 45 minuten, tenzij anders is afgesproken.
 2. Indien de cliënt te laat komt, wordt de duur van het gesprek bekort met de betreffende hoeveelheid tijd.
 3. Een afspraak dient tijdig (telefonisch) geannuleerd te worden. Wij brengen een no-showtarief van € 50,- in rekening wanneer u een gemaakte afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt.
 4. De psycholoog is gehouden aan de voor haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.
 5. De psycholoog houdt een dossier bij van de behandeling.
 6. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden.
 7. Inzage in het dossier van de cliënt door derden, kan alleen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de cliënt. Het opvragen van informatie geschiedt alleen in overleg met de cliënt en na schriftelijke toestemming van de cliënt.
 8. Overleg met derden – bijvoorbeeld school of andere instanties – vindt alleen plaats na overleg met de cliënt of gezaghebbende.
 9. Overleg met de huisarts kan plaatsvinden en wordt als belangrijk geacht. De cliënt mag hier bezwaar tegen maken. Overleg vindt plaats met toestemming, waarbij crisis als uitzondering kan worden gezien.
 10. Na afsluiting van de begeleiding wordt de huisarts/verwijzer hierover schriftelijk ingelicht. Zo nodig ontvangt de huisarts/verwijzer tussentijds schriftelijk bericht. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dit aangeven in het eerste gesprek.
 11. Na het beëindigen van uw behandelreeks willen wij uw mening graag weten over de gang van zaken binnen onze praktijk om voortdurend onze kwaliteit te verbeteren. Dit geschiedt middels een korte vragenlijst.
 12. De cliënt behoudt te allen tijde het recht op ‘second opinion’.
 13. Bij onderzoek of behandeling van kinderen jonger dan 12 jaar is altijd schriftelijke toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders, ook in geval van echtscheiding. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is ook schriftelijke toestemming van beide gezaghebbende ouders de voorkeur. Schriftelijke toestemming van jongeren en één gezaghebbende ouder kan alleen geaccepteerd worden, wanneer er een onderbouwde reden is om de andere gezaghebbende ouder niet te betrekken. Daarnaast willen wij graag weten hoe de andere ouder geïnformeerd dient te worden.

 

Gedragsregels

 

1 Wij verlangen van een ieder dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Men accepteert elkaar verschillen en discrimineert niet.

Dit houdt onder meer in dat (lichamelijk) geweld en ongewenste intimiteiten niet getolereerd
kunnen worden.

2 Strafbare feiten, zoals het veroorzaken van lichamelijk letsel, bedreiging, vernieling, vermissing of diefstal, in bezit hebben van schiet-, slag- of steekwapens, drugshandel zullen leiden tot aangifte bij de politie. Het is niet toegestaan om voorwerpen in uw bezit te hebben die een gevaar voor u of voor de goede gang van zaken in de instelling kunnen opleveren.

3 Ontoelaatbare intimiteiten worden bij Hersencentrum in iedere vorm afgekeurd en niet getolereerd. Hieronder valt grensoverschrijdend seksueel gedrag. Gepaste maatregelen zullen worden getroffen.

4 Hersencentrum is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren is op eigen risico. Bij beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen dient de cliënt zelf aangifte te doen bij de politie. De cliënt is in beginsel zelf aansprakelijk voor de schade die hij/zij aanbrengt, volgens de regels die hiervoor in het gewone rechtsverkeer gelden. Het verdient aanbeveling dat de cliënt beschikt over een WA verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid).

5 Roken is in de instelling verboden. Er kan alleen gerookt worden buiten de grond van de instelling en niet voor de deur. Cliënten die onder invloed zijn of alcohol of drugs kunnen toegang tot Hersencentrum ontzegd worden. Het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van soft en harddrugs drugs is niet toegestaan. Bij vermoedens van bezit van drugs en hier zijn zorgen over, kan een medewerker gevraagd worden ter ondersteuning of overleg hoe hiermee om te gaan.

6 De regels vastgesteld vanuit AVG worden gevolgd door medewerkers en cliënten. Hieronder valt onder andere ook dat wanneer er een foto gemaakt wordt door cliënt, eerst uitdrukkelijk toestemming is van de betrokken personen.

Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens.

Hersencentrum gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Hersencentrum deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is of dat patiënt/gezaghebbende hiervoor toestemming verlenen. Hersencentrum bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Hersencentrum houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Hersencentrum vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.

Hersencentrum informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Hersencentrum informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van de persoonsgegevens. Hersencentrum informeert patiënten indien Hersencentrum bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

contact hersencentrum