afspraken instelling hersencentrum

Aanmelden

Nadat u een verwijzing heeft ontvangen van uw huisarts kunt u zich via het online aanmeldformulier aanmelden. Eventueel kunt u de verwijsbrief ook direct per e-mail of per post naar ons opsturen, maar dit kan het aanmeldingsproces wat vertragen.

Na uw aanmelding krijgt u een mail om zich aan te melden voor onze online portal. Hierin heeft u toegang tot uw dossier en kan er tijdens de behandeling rechtstreeks contact zijn met uw behandelaar.

Ons aanmeldteam zal na ontvangst van de verwijsbrief contact met u opnemen om eventueel nog wat gegevens met u door te nemen en een telefonische afspraak in te plannen met één van onze therapeuten voor een telefonische screening. Dit zal gaan om een telefonische afspraak van ongeveer 15 minuten waarin een beoordeling wordt gemaakt of wij een goed behandelaanbod hebben voor u.

Na deze screening zal ons aanmeldteam u een tweetal online vragenlijsten toezenden. Deze vragenlijsten zorgen voor een basis voor het eerste intakegesprek met uw behandelaar. Daarnaast wordt u gevraagd om in de online portal in te vullen waar u wel of geen toestemming voor geeft.
Zodra we de vragenlijsten en de toestemmingen via de portal binnen hebben, staat u bij ons op de wachtlijst. Wij zullen dan, afhankelijk van de wachttijd per locatie, contact met u opnemen voor het inplannen van een eerste afspraak.

Zie hieronder algemene praktijkinformatie en onze huisregels.

 

Informatie voor cliënten

Algemene praktijkinformatie
Onze vestigingen zijn geopend van maandag t/m vrijdag. Voor informatie, het doorgeven van boodschappen, aanmeldingen e.d. zijn wij tussen 09.00 – 12:30 en tussen 13:00 – 16.00 uur telefonisch te bereiken. In geval van spoed kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Veranderen van behandelaar
Voorwaarde voor een goede behandeling is een goed contact met uw behandelaar. Mocht dat contact om wat voor reden dan ook niet geheel naar uw zin zijn, dan kunt u dat aangeven bij uw behandelaar. Het wisselen van behandelaar behoort tot de mogelijkheden.

Klachten
Hersencentrum heeft een klachtenprocedure. Mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen onze praktijk, dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar of aan de klachtenfunctionaris. Voor meer informatie verwijzen we u door naar de klachtenpagina op onze website.
Alle medewerkers van onze praktijk zijn gebonden aan de gedragscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de wet op de privacy (Wet bescherming persoonsgegevens) en het bieden van goede zorg (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Indien u een privacy verklaring wenst, kunt u dat aangeven.

Afzeggen
Bij verhindering dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Bij niet tijdig afzeggen wordt het consult bij u in rekening gebracht. Dit wordt een no show genoemd.
Tarief intake no show: 90,- euro
Tarief consult (50 min) no show: 50,- euro

Vergoeding
Indien er sprake is van een geldige verwijzing wordt er voor de cliënt een Basis (BGGZ) traject of DBC (SGGZ) traject geopend. Hersencentrum biedt en declareert gefinancierde zorg, conform de wettelijke richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor meer informatie omtrent vergoedingen verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Eigen risico
Het verplicht eigen risico is van toepassing op zowel de BGGZ als de SGGZ. Het verplicht eigen risico van het basispakket van de zorgverzekering houdt in dat men in 2019 € 385,00 zelf moet betalen, voordat de zorg wordt vergoed. Houdt u rekening met een eventueel vrijwillig eigen risico bovenop het verplicht eigen risico.

Wetenschappelijk onderzoek
Wij informeren u hierbij tevens over het feit dat gegevens die verkregen zijn bij de intake of gedurende onderzoeken erna in de toekomst mogelijk gebruikt worden voor wetenschappelijke (onderzoeks)doeleinden. Hierbij waarborgen wij de anonimiteit van onze cliënten.

Huisregels

Hersencentrum is een  laagdrempelige kwalitatieve zorginstelling waarin er vrijheid is voor iedereen. Om je echter echt vrij te voelen is er ook duidelijkheid nodig en dienen kaders waarin wij met elkaar samenwerken helder te zijn.

Wij houden ons aan de beroepsethiek, werken maatschappelijk verantwoord en verhouden ons tot de realiteit van de tijd waarin wij werken. In ons werk kijken wij verder dan de klacht, en hebben wij ook oog voor de mens en het verhaal daarachter, en het systeem waarin het individu leeft.

Hierop aansluitend wordt er gewerkt binnen de wettelijke verplichtingen van ons vak en de privacywetgeving welke hiermee gepaard gaat.

Vanuit Hersencentrum zijn onderstaande huisregels opgesteld:

 1. De duur van de gesprekken (consulten) is 45 minuten, tenzij anders is afgesproken.
 2. Indien de cliënt te laat komt, wordt de duur van het gesprek bekort met de betreffende hoeveelheid tijd.
 3. Een afspraak dient tijdig (telefonisch) geannuleerd te worden. Wij brengen een no-showtarief van € 50,- in rekening wanneer u een gemaakte afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt.
 4. De psycholoog is gehouden aan de voor haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.
 5. De psycholoog houdt een dossier bij van de behandeling.
 6. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden.
 7. Inzage in het dossier van de cliënt door derden, kan alleen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de cliënt. Het opvragen van informatie geschiedt alleen in overleg met de cliënt en na schriftelijke toestemming van de cliënt.
 8. Overleg met derden – bijvoorbeeld school of andere instanties – vindt alleen plaats na overleg met de cliënt of gezaghebbende.
 9. Overleg met de huisarts kan plaatsvinden en wordt als belangrijk geacht. De cliënt mag hier bezwaar tegen maken. Overleg vindt plaats met toestemming, waarbij crisis als uitzondering kan worden gezien.
 10. Na afsluiting van de begeleiding wordt de huisarts/verwijzer hierover schriftelijk ingelicht. Zo nodig ontvangt de huisarts/verwijzer tussentijds schriftelijk bericht. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dit aangeven in het eerste gesprek.
 11. Na het beëindigen van uw behandelreeks willen wij uw mening graag weten over de gang van zaken binnen onze praktijk om voortdurend onze kwaliteit te verbeteren. Dit geschiedt middels een korte vragenlijst.
 12. De cliënt behoudt te allen tijde het recht op ‘second opinion’.
 13. Bij onderzoek of behandeling van kinderen jonger dan 12 jaar is altijd schriftelijke toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders, ook in geval van echtscheiding. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is ook schriftelijke toestemming van beide gezaghebbende ouders de voorkeur. Schriftelijke toestemming van jongeren en één gezaghebbende ouder kan alleen geaccepteerd worden, wanneer er een onderbouwde reden is om de andere gezaghebbende ouder niet te betrekken. Daarnaast willen wij graag weten hoe de andere ouder geïnformeerd dient te worden.

 

Gedragsregels

 1. Wij verlangen van een ieder dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Men accepteert elkaar verschillen en discrimineert niet. Dit houdt onder meer in dat (lichamelijk) geweld en ongewenste intimiteiten niet getolereerd kunnen worden.
 2. Strafbare feiten, zoals het veroorzaken van lichamelijk letsel, bedreiging, vernieling, vermissing of diefstal, in bezit hebben van schiet-, slag- of steekwapens, drugshandel zullen leiden tot aangifte bij de politie. Het is niet toegestaan om voorwerpen in uw bezit te hebben die een gevaar voor u of voor de goede gang van zaken in de instelling kunnen opleveren.
 3. Ontoelaatbare intimiteiten worden bij Hersencentrum in iedere vorm afgekeurd en niet getolereerd. Hieronder valt grensoverschrijdend seksueel gedrag. Gepaste maatregelen zullen worden getroffen.
 4. Hersencentrum is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren is op eigen risico. Bij beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen dient de cliënt zelf aangifte te doen bij de politie. De cliënt is in beginsel zelf aansprakelijk voor de schade die hij/zij aanbrengt, volgens de regels die hiervoor in het gewone rechtsverkeer gelden. Het verdient aanbeveling dat de cliënt beschikt over een WA verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid).
 5. Roken is in de instelling verboden. Er kan alleen gerookt worden buiten de grond van de instelling en niet voor de deur. Cliënten die onder invloed zijn of alcohol of drugs kunnen toegang tot Hersencentrum ontzegd worden. Het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van soft en harddrugs drugs is niet toegestaan. Bij vermoedens van bezit van drugs en hier zijn zorgen over, kan een medewerker gevraagd worden ter ondersteuning of overleg hoe hiermee om te gaan.
 6. De regels vastgesteld vanuit AVG worden gevolgd door medewerkers en cliënten. Hieronder valt onder andere ook dat wanneer er een foto gemaakt wordt door cliënt, eerst uitdrukkelijk toestemming is van de betrokken personen.

 

Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens.

Hersencentrum gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Hersencentrum deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is of dat patiënt/gezaghebbende hiervoor toestemming verlenen. Hersencentrum bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Hersencentrum houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Hersencentrum vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.

Meer informatie omtrent privacy en persoonsgegevens kunt u vinden in ons privacyreglement.

contact hersencentrum